Za nami kongres INTO 2024

Regulamin kongresu

REGULAMIN EUROPEJSKIEGO KONGRESU PRZEMYSŁU I ENERGETYKI 2024

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady rejestracji i uczestnictwa w Europejskim Kongresie Przemysłu i Energetyki 2024.
2. Europejski Kongres Przemysłu i Energetyki 2024 odbędzie się w dniach 03-04 czerwca 2024 r., w formie konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów i innych wydarzeń towarzyszących, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
3. Organizatorem Europejskiego Kongresu Przemysłu i Energetyki 2024 (dalej: „Kongres”) jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (dalej: „Organizator”), z siedzibą w Katowicach (40-084), przy ul. Opolskiej 15, NIP 634-10-06-202, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163418.
4. Uczestnikiem jest każda osoba, która bierze udział w Kongresie i zarejestrowała się za pośrednictwem formularza on-line.
5. Wszelkie informacje nt. Kongresu, Organizatorów oraz panelu rejestracyjnego umieszczone są na stronie internetowej www.intocongress.eu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu oraz zmiany składu prelegentów i panelistów Kongresu oraz do odwołania samego Kongresu w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej organizację lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników, o czym uczestnicy będą informowani poprzez umieszczenie stosownych informacji na stronie internetowe www.intocongress.eu.
7. W powyższym zakresie Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora Kongresu.
8. Siła wyższa oznacza w szczególności: trzęsienia ziemi, powodzie, wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne, rewolucje, pożary, ogłoszone pandemie, epidemie, zagrożenia epidemiologiczne lub inne ogłoszone rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, zarządzenia władz państwowych lub/i samorządowych, embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne, klęski żywiołowe.
9. Organizator informuje, że Kongres nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504 ze zm.).
10. Każdy Uczestnik Kongresu  ma obowiązek zapoznać się przed wzięciem udziału w Kongresie z Regulaminem Kongresu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

§ 2 REJESTRACJA
1. Rejestracja na Kongres odbywa się za pośrednictwem formularza on-line znajdującego się na stronie www.intocongress.eu i prowadzona jest przez serwis EVENEA (www.evenea.pl). Podczas rejestracji należy podać wszystkie dane zaznaczone jako wymagane w formularzu rejestracyjnym.
2. Rejestracja potrwa od 30.04.2024 r. godz. 9:00 do 31.05.2024 r. godz. 9:00. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rejestracji.
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza zawarcie z Organizatorem umowy o uczestnictwo w Kongresie zgodnie z niniejszym regulaminem oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem oraz przepisów obowiązujących w miejscu organizacji Kongresu.
4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
6. Rejestracja na Kongres jest równoznaczna z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych podanych w formularzu rejestracji. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących uprawnieniach znajdują się w § 7 niniejszego regulaminu.
7. Po rejestracji na Kongres, Organizator uprawiony jest do weryfikacji zgłoszeń oraz potwierdzenia drogą e-mailową możliwości wzięcia udziału w wydarzeniach zarówno w trybie stacjonarnym jak i w trybie on-line. W przypadku nieotrzymania potwierdzającego maila w przeciągu 24 godzin, prosimy o kontakt mailowy na adres into@rig.katowice.pl.
8. Organizator podejmuje starania aby zapewnić bezpieczeństwo przekazu elektronicznego ale nie może zapewnić, że przekazy te są wolne od złośliwego lub szkodliwego oprogramowania. W związku z tym Uczestnik, mając świadomość tego ryzyka, podejmie właściwe kroki celem sprawdzenia przekazów pod kątem obecności tego typu oprogramowania komputerowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem złośliwego lub szkodliwego oprogramowania zainstalowanego przez Uczestnika w związku z odbiorem przekazu elektronicznego od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wglądu do treści każdego przekazu elektronicznego, który wpływa do jego systemów elektronicznych lub jest z nich wysyłany.
9. Liczba osób biorących udział stacjonarny w wydarzeniach kongresowych jest uzależniona od pojemności każdego z obiektów kongresowych oraz aktualnych regulacji prawnych i wytycznych w zakresie trybu oraz sposobu przeprowadzania wydarzeń konferencyjnych. O udziale w Kongresie decyduje kolejność zgłoszeń.
10. Dostęp to treści relacji on-line z Kongresu będzie możliwy tylko po uprzedniej rejestracji uczestnika na Kongres.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO
1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Kongres może zostać w każdej chwili odwołany lub przerwany, jeżeli jego rozpoczęcie lub dalsze jego kontynuowanie będzie zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu Uczestników.

§ 4 ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW
1. Każdy Uczestnik Kongresu powinien zachowywać się w sposób zgodny z zasadami kultury i normami społecznymi, a swoim zachowaniem nie może utrudniać przeprowadzenia wydarzenia.
2. Każdy Uczestnik Kongresu jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń pracowników ochrony oraz przedstawicieli Organizatora.
3. Uczestnik zobowiązany jest do używania infrastruktury i wyposażenia znajdującego się na terenie obiektu kongresowego w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
4. Uczestnik Kongresu biorący udział w dyskusji nie może wypowiadać się w sposób obraźliwy, prowokacyjny, rasistowski oraz naruszać dóbr osobistych, uczuć religijnych i godności osób trzecich a także propagować treści zakazanych prawem.
5. W czasie trwania Kongresu Organizator, Właściciel lub Operator obiektu kongresowego mogą przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Moderatorów, Prelegentów i Wystawców w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora.
6. Zabrania się na terenie obiektu kongresowego bez zgody Organizatora prowadzić działalności handlowej, rozdawania ulotek i materiałów reklamowych, a także prowadzenia agitacji i zbiórek.
7. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu kongresowego, a także posiadania przez Uczestników podczas Kongresu:
broni, materiałów niebezpiecznych, substancji wybuchowych, pirotechnicznych, trujących, materiałów pożarowo niebezpiecznych;
napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychoaktywnych,
niebezpiecznych przedmiotów, w szczególności ostrych, ciężkich, twardych, szklanych lub metalowych mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla uczestników;
instrumentów i urządzeń mechanicznych do wytwarzania nadmiernych dźwięków i hałasów oraz
wskaźników laserowych;
pojemników z gazami, substancjami żrącymi, trującymi lub farbującymi oraz urządzeń służących do ich rozpytania.
8. W przypadku ujawnienia wniesienia na teren obiektu kongresowego w/w przedmiotów, Organizator ma prawo usunąć z terenu obiektu kongresowego takiego Uczestnika lub umożliwić mu uczestnictwo w Kongresie pod warunkiem przekazania w/w przedmiotów do depozytu na czas trwania Kongresu. Decyzja w powyższym zakresie należy do Organizatora.
9. Organizator może także odmówić zarówno wstępu, jak i przebywania na Kongresie osobom, których zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych Uczestników Kongresu.
10. Uczestnik Kongresu w razie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia dla osób i mienia na terenie Kongresu powinien:
bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników ochrony lub przedstawicieli Organizatora;
unikać wywoływania paniki;
bezwzględnie nie utrudniać dojazdu i działań służbom ratowniczym.
11. Koszty przejazdu na Kongres, parkowania, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia
związanego z udziałem w Kongresie Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
12. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Kongresu:
osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 roku życia – pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej pełnoletniej osoby uprawnionej do opieki nad małoletnim (dalej: „Opiekun”) oraz za okazaniem podpisanego przez Opiekuna oświadczenia o odpowiedzialności Opiekuna za osobę małoletnią, albo
osoba małoletnia w wieku od 13 do 18 roku życia – za okazaniem podpisanego przez Opiekuna
oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Kongresie osoby małoletniej.


§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Uczestnik – na zasadach określonych odrębnymi przepisami – ponosi odpowiedzialność cywilną i materialną za zniszczenia lub uszkodzenia wyrządzone z jego winy dokonane w czasie trwania Kongresu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP
i przeciwpożarowych obowiązujących w trakcie Kongresu i w tym zakresie musi przestrzegać poleceń Organizatora oraz właściwych służb, w tym Policji, Straży Pożarnej oraz ratownictwa medycznego.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni obiektu kongresowego.

§ 6 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszelkie materiały merytoryczne oraz treści poszczególnych wypowiedzi i paneli w najszerszym dopuszczonym przez prawo autorskie zakresie, stanowią własność Organizatora. W celu powielania ich, upubliczniania oraz rozpowszechniania potrzeba jest pisemna zgoda Organizatora.


§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Katowicach przy ul. Opolskiej 15 (dalej również jako: “RIG”). Może Pan/Pani skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: komunikacja@rig.katowice.pl lub dzwoniąc pod numer tel.: +48 32 781 48 62.
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, e-maila, numeru telefonu, nazwy
reprezentowanej firmy lub instytucji oraz zajmowanego stanowiska będą przetwarzane:
a) na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO to jest w celu rejestracji i wzięcia udziału
w Kongresie, który odbędzie się 3 – 4 czerwca 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (dalej: “Wydarzenie”);
b) na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu wysyłki newsletteru RIG poprzez wiadomości
e-mail (w przypadku wyrażenia na to zgody - zapisania się na newsletter w formularzu
rejestracyjnym);
c) na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO w celu marketingu własnych usług tj. przedstawienia oferty edukacyjnej związanej z działalnością RIG w szczególności informacji o innych organizowanych wydarzeniach naukowych lub/i szkoleniach poprzez wiadomości SMS, wiadomości e-mail jak również pocztą tradycyjną.
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w zw. z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. to jest w celu nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo wykorzystywania i rozpowszechniania przez Regionalną Izbę Gospodarczą z siedzibą w Katowicach przy ul. Opolskiej 15 wizerunku, w postaci filmów i fotografii cyfrowej wykonanych podczas Kongresu w dowolnym formacie i w następujących mediach: stronach internetowych RIG, to jest na stronie rig.katowice.pl, intocongress.eu oraz w mediach społecznościowych w związku z działalnością promocyjną i informacyjną Organizatora.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, e-maila, numeru telefonu, nazwy reprezentowanej firmy lub instytucji oraz zajmowanego stanowiska będą:
a) pracownicy Administratora lub osoby zatrudnione przez Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do
przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO;
b) podmioty współpracujące z Administratorem i przetwarzające dane osobowe na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO;
c) organy i podmioty działające na podstawie i w celach określonych wedle powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych w postaci wizerunku będą:
a. portale społecznościowe takie jak Facebook/Instagram/Tiktok/LinkedIn/X w związku z działalnością promocyjną i informacyjną Organizatora;
b. pracownicy Administratora lub osoby zatrudnione przez Administratora na
podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO; c. podmioty współpracujące z Administratorem i przetwarzające dane osobowe na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO; d. organy i podmioty działające na podstawie i w celach określonych wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu
przetwarzania, o których mowa w pkt 3 i 4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych na tej podstawie.
7. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu jakim jest udział w wydarzeniu.
8. Wyrażenie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 w przypadku uczestnictwa w wydarzeniu w formie stacjonarnej jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu jakim jest udział w wydarzeniu, a realizacja uprawnienia osób w zakresie braku zgody lub możliwości jej cofnięcia w odniesieniu do danych osobowych w postaci wizerunku, przetwarzanych na tej podstawie wiązałaby się z koniecznością użycia środków technicznych i organizacyjnych, których wdrożenie po stronie Administratora nie jest możliwe z uwagi na brak możliwości technicznych, stąd Administrator daje wybór uczestnictwa w wydarzeniu we wskazanej wyżej formie lub rezygnacji z udziału w wydarzeniu.
9. Brak zgody lub jej cofnięcie na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych
w pkt 3 wiązałaby się z koniecznością użycia środków technicznych i organizacyjnych, których wdrożenie po stronie Administratora nie jest możliwe z uwagi na brak możliwości technicznych, stąd ma wpływ na realizację celu, o którym mowa w pkt. 2 lit. a.
10. Brak zgody lub jej cofnięcie na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych
w pkt 2 lit. b i c nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 2 lit. a.
11. Udostępnione przez Pana/Panią dane osobowe, nie będą podlegały przetwarzaniu
w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
12. Administrator w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w celu rejestracji udziału na wydarzenie, nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, jednakże w związku z działalnością promocyjną i informacyjną może przekazywać Pana/Pani dane osobowe do państwa trzeciego, gdzie znajdują się serwery dostawców takich jak portale społecznościowe między innymi Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, X, które zgodnie ze swoją polityką, dają gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych oraz może przekazywać Pana/Pani dane osobowe do państwa trzeciego w zakresie korzystania z otwartego kanału RIG na portalu YouTube z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach serwisu YouTube z zastosowaniem stosowanych przez YouTube klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez YouTube pod adresem:
https://www.youtube.com/intl/pl/about/
lub
https://support.google.com/youtube/anwer/2801895?hl=pl
lub
https://www.privacyshield.gov/eu-us-framework.
13. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani:
a. prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych - art. 15 RODO;
b. prawo do żądania sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych - art. 17 RODO;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - art. 18 RODO;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;
f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem
dotychczasowego przetwarzania tych danych;
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony
danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl (zgodnie z art. 77 RODO).

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Poprzez dokonanie rejestracji na stronie www.intocongress.eu, Uczestnik zobowiązuje się stosować niniejszy Regulamin.
2. Zmiany do Regulaminu są publikowane na stronie www.intocongress.eu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
4. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na postanowienia polityki prywatności Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
5. Organizator może utrwalać przebieg Kongresu dla celów dokumentacji Kongresu lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora. Organizator może korzystać z takiego nagrania lub fotografii lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Kongresu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie, w tym wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony z 7-dniowym wyprzedzeniem na podany przy rejestracji adres e-mail.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia – 12 kwietnia 2024 roku.

Wybierz temat